පුහුණු සැසිය ගැන මිකී ආතර් පැහැදීමෙන්

1662
 

මේ මස අවසානයේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණු ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය කල් දැමුනත්, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයම සුපුරුදු ලෙස පුහුණුවීම් කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්නට බොහෝ උනන්දුවෙන් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු මිකී ආතර් පවසා සිටිනවා. පසුගිය සිකුරාදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සිය පුහුණුවීම් නැවතත් ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව සිය පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ මස අවසානයේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණු ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය කල් දැමුනත්, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයම සුපුරුදු ලෙස පුහුණුවීම් කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්නට බොහෝ උනන්දුවෙන් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු මිකී ආතර් පවසා සිටිනවා. පසුගිය සිකුරාදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සිය පුහුණුවීම් නැවතත් ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව සිය පළමු…