මෝදිත සහ ජනිඳු සුලෝහිත සංග්‍රාමය ආනන්දනීය කරයි

407

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර 90 වැනි වරටත් පැවති සුලෝහිත සංග්‍රාම වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ආනන්දනීය ලෙසින් අවසන් කිරීමට මග පෑදීමට මෝදිත රණතුංග සහ ජනිඳු ජයවර්ධන සමත් විය. අවිශ්ක පෙරේරා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ශතක සමාජයට කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර 90 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට්……

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර 90 වැනි වරටත් පැවති සුලෝහිත සංග්‍රාම වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ආනන්දනීය ලෙසින් අවසන් කිරීමට මග පෑදීමට මෝදිත රණතුංග සහ ජනිඳු ජයවර්ධන සමත් විය. අවිශ්ක පෙරේරා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ශතක සමාජයට කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර 90 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට්……