ලොව පැරණිතම ඔරු පැදීමේ තරගාවලියක් බෙරේ වැවේ දී

61

කොළඹ ඔරු පදින්නන්ගේ සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන ‘Madras Colombo Regatta’ අන්තර් සංගම් ඔරු පැදීමේ තරගාවලිය 79 වන වරටත් ජූලි 21 වන සෙනසුරාදා කොළඹ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ. රවිඳු සහ මිහිලියා තරගාවලියේ ශූරතා දිනති වාර්තා පිට වාර්තා පිහිටවූ විසි හැවිරිදි ස්කොෂ් ක්‍රීඩා තරුව, මිහිලියා මෙත්සරණි… තරගාවලිය පිළිබඳ දැනුවත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ ඔරු පදින්නන්ගේ සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන ‘Madras Colombo Regatta’ අන්තර් සංගම් ඔරු පැදීමේ තරගාවලිය 79 වන වරටත් ජූලි 21 වන සෙනසුරාදා කොළඹ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ. රවිඳු සහ මිහිලියා තරගාවලියේ ශූරතා දිනති වාර්තා පිට වාර්තා පිහිටවූ විසි හැවිරිදි ස්කොෂ් ක්‍රීඩා තරුව, මිහිලියා මෙත්සරණි… තරගාවලිය පිළිබඳ දැනුවත්…