54 වන ජවන හා පිටිය තරගාවලිය දියගමදී ආරම්භ වෙයි

245
54th Ceylonese Tracks and Fields tournament 2016 day 1

ලාංකික ජවන හා පිටිය සමාජය (Ceylonese Track and Field Club) විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය මෙවරත් දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේදී ආරම්භ විය. පසුගිය ලිපි: ජෝන් ටාබට් කණිෂ්ඨ තරගාවලියේ වැඩි ගෞරව කොළඹට 54 වන වරටත් පවත්වනු ලබන මෙම තරගාවලිය අද (05) හා හෙට (06) පැවැත්වෙන අතර, වයස අවුරුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ලාංකික ජවන හා පිටිය සමාජය (Ceylonese Track and Field Club) විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය මෙවරත් දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේදී ආරම්භ විය. පසුගිය ලිපි: ජෝන් ටාබට් කණිෂ්ඨ තරගාවලියේ වැඩි ගෞරව කොළඹට 54 වන වරටත් පවත්වනු ලබන මෙම තරගාවලිය අද (05) හා හෙට (06) පැවැත්වෙන අතර, වයස අවුරුදු…