යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙලත් කල් යයි

69
Olympics.org

පවතින තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් 2022 සෙනෙගාලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙල 2026 සඳහා කල් දැමීමට සෙනෙගාල ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් යෝජනාවට අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ එකඟතාව හිමි වී ඇත. “ඔලිම්පික් නැවත පවත්වනවාට වඩා අවලංගු කිරීම පහසුයි” යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙල 2026 දක්වා කල් ගිය ද එහි සත්කාරකත්වයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පවතින තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් 2022 සෙනෙගාලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙල 2026 සඳහා කල් දැමීමට සෙනෙගාල ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් යෝජනාවට අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ එකඟතාව හිමි වී ඇත. “ඔලිම්පික් නැවත පවත්වනවාට වඩා අවලංගු කිරීම පහසුයි” යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙල 2026 දක්වා කල් ගිය ද එහි සත්කාරකත්වයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන…