දුක සතුට සම සමව රැඳුණු ගෙවුණු වසරේ රග්බි පිටිය

322

තවත් වසරක් ගෙවී යාමට තවත් ඇත්තේ දින කිහිපයක් පමණයි. ගෙවුණු වසරේ ශ්‍රී ලාංකීය රග්බි පිටියේ මොකද වුණේ? මේ සූදානම රග්බි පිටියේ මතකයන් යළිත් අලුත් කර ගන්නයි. ගෙවුණු වසර ජාතික රග්බි පිටියට නම් එතරම් සුබදායක වුණේ නැහැ. සැලකිය යුතු දක්ෂතා අතරට පිවිසීමට ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයින් අසමත් වුනත් ක්‍රීඩා සමාජ හා පාසල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තවත් වසරක් ගෙවී යාමට තවත් ඇත්තේ දින කිහිපයක් පමණයි. ගෙවුණු වසරේ ශ්‍රී ලාංකීය රග්බි පිටියේ මොකද වුණේ? මේ සූදානම රග්බි පිටියේ මතකයන් යළිත් අලුත් කර ගන්නයි. ගෙවුණු වසර ජාතික රග්බි පිටියට නම් එතරම් සුබදායක වුණේ නැහැ. සැලකිය යුතු දක්ෂතා අතරට පිවිසීමට ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයින් අසමත් වුනත් ක්‍රීඩා සමාජ හා පාසල්…