පළමු දිනයේ දී ම තරගාවලි වාර්තා 8ක් සහ එක් ජාතික වාර්තාවක්!

338

56 වැනි ජාතික කනිෂ්ඨ ශූරතා තරගාවලිය අද (23) සුගතදාස ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදී වූ නවීන ධාවන පථයේ මංගල තරගාවලිය ලෙස ආරම්භ විය. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය දකුණු ආසියානු ශූරතා තරගාවලියට පෙර සූදානමක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකිය. තරගාවලියේ පළමු දිනය අවසානයේ දී නව ජාතික වාර්තාවක් සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

56 වැනි ජාතික කනිෂ්ඨ ශූරතා තරගාවලිය අද (23) සුගතදාස ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදී වූ නවීන ධාවන පථයේ මංගල තරගාවලිය ලෙස ආරම්භ විය. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය දකුණු ආසියානු ශූරතා තරගාවලියට පෙර සූදානමක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකිය. තරගාවලියේ පළමු දිනය අවසානයේ දී නව ජාතික වාර්තාවක් සහ…