2018 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සහ ශ්‍රී ලංකාව

395
2018 Asian Games

නිමා වූ ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් කිහිපයක් ජය ගනීවි යැයි බොහෝ ක්‍රීඩාලෝලීන් බලාපොරොත්තු තබා සිටිය ද එකදු පදක්කමක් හෝ දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට නොහැකි විය. ඒ අනුව නිමා වූ 18 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා ඛේදනීය ඉරණමක් අත්කර දුන් අතර ඒ පිළිබඳ සිදුකරන පසුවිමරමකි මේ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නිමා වූ ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් කිහිපයක් ජය ගනීවි යැයි බොහෝ ක්‍රීඩාලෝලීන් බලාපොරොත්තු තබා සිටිය ද එකදු පදක්කමක් හෝ දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට නොහැකි විය. ඒ අනුව නිමා වූ 18 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා ඛේදනීය ඉරණමක් අත්කර දුන් අතර ඒ පිළිබඳ සිදුකරන පසුවිමරමකි මේ.…