නූලෙන් පදක්කමක් අහිමි වේ

351

ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා හි පැවැත්වෙන 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 12 වන දිනයේ ඊයේ (30) නිමා විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම පදක්කම් බලාපොරොත්තු දෙකක් ඊයේ බිඳ වැටුණු නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් ඊයේ සුපිරි දස්කම් දැක්වීමට සමත් විය. සියලු බලාපොරොත්තු 400X4 සහය දිවීමේ කණ්ඩායම මත පැටවේ 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 11 වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා හි පැවැත්වෙන 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 12 වන දිනයේ ඊයේ (30) නිමා විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම පදක්කම් බලාපොරොත්තු දෙකක් ඊයේ බිඳ වැටුණු නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් ඊයේ සුපිරි දස්කම් දැක්වීමට සමත් විය. සියලු බලාපොරොත්තු 400X4 සහය දිවීමේ කණ්ඩායම මත පැටවේ 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 11 වන…