ආසියාව කැළඹූ දැල්පන්දු ක්‍රීඩිකාවන් දැක්වූ දක්ෂතා

298

සැප්තැම්බර් 1 වැනිදා සිට 9 වැනිදා දක්වා සිංගප්පූරුවේ දී පැවති 11 වැනි ආසියානු දැල්පන්දු තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය. මෙවර තරගාවලිය පැවැත්වුණේ කණ්ඩායම් 12 සහභාගීත්වයෙනි. මෙවර ශූරතාවයත් සමඟින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙන ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතා සංඛ්‍යාව 5කි. ආසියානු දැල්පන්දු රැජිනියන්ගේ ආගමනය පසුගිය දා සිංගප්පූරුවේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සැප්තැම්බර් 1 වැනිදා සිට 9 වැනිදා දක්වා සිංගප්පූරුවේ දී පැවති 11 වැනි ආසියානු දැල්පන්දු තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය. මෙවර තරගාවලිය පැවැත්වුණේ කණ්ඩායම් 12 සහභාගීත්වයෙනි. මෙවර ශූරතාවයත් සමඟින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙන ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතා සංඛ්‍යාව 5කි. ආසියානු දැල්පන්දු රැජිනියන්ගේ ආගමනය පසුගිය දා සිංගප්පූරුවේ දී…