නේපාලයේ අභියෝගය ගැන බලධාරීන් කතා කරයි

7

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි කටයුතු සහ 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළේ දී මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝගයන් සම්බන්ධව මාධ්‍ය හමුවක් අද (16) ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු ආයතනයේ දී පැවැත්විය. ශ්‍රී ලංකාව SAG සඳහා සහභාගී වූ ආකාරය සහ එහි දී ශ්‍රී ලංකාවට මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝග ඇතුළු කරුණු ගැන මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි කටයුතු සහ 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළේ දී මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝගයන් සම්බන්ධව මාධ්‍ය හමුවක් අද (16) ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු ආයතනයේ දී පැවැත්විය. ශ්‍රී ලංකාව SAG සඳහා සහභාගී වූ ආකාරය සහ එහි දී ශ්‍රී ලංකාවට මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝග ඇතුළු කරුණු ගැන මෙම…