සතියෙන් වෙනස් වුණු නීතිය සහ කණ්ඩායම් 12ක ප්‍රතිඵල

2111

කණ්ඩායම් 12ක් සහභාගී වූ තරග 6ක තොරතුරු වලට අමතරව සතියකින් වෙනස් වූ රග්බි නීතියත්, ලකුණු ලැබෙන පිළිවෙලත් දැනගනිමු, රග්බි පිටියෙන්.

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<