වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළාත් සංචිත නිකුත් වේ

2033

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ අන්තර් පළාත් එක්දින තරගාවලිය ජුනි 12 වැනිදා (අද) සිට ජුනි 23 වැනිදා දක්වා කොළඹ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. සබරගමුව පළාත හැර සියලුම පළාත් නියෝජනය කරමින් එනම් බස්නාහිර පළාත් උතුර, බස්නාහිර පළාත් දකුණ, උතුරු පළාත, නැගෙනහිර පළාත, මධ්‍යම පළාත, දකුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ අන්තර් පළාත් එක්දින තරගාවලිය ජුනි 12 වැනිදා (අද) සිට ජුනි 23 වැනිදා දක්වා කොළඹ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. සබරගමුව පළාත හැර සියලුම පළාත් නියෝජනය කරමින් එනම් බස්නාහිර පළාත් උතුර, බස්නාහිර පළාත් දකුණ, උතුරු පළාත, නැගෙනහිර පළාත, මධ්‍යම පළාත, දකුණු…