පිහිනුම් තටාකයේ බැල්ටිමෝර් වෙඩි උණ්ඩය – මයිකල් ෆෙල්ප්ස්

290
© Photo credits - CNN International

Flying Fish (ඉගිළෙන මාළුවා) The Baltimore Bullet (බැල්ටිමෝර් වෙඩි උණ්ඩය) මින් එක් නමක් හෝ ඔබට හුරුපුරුදු ද? එසේ නම් ඔබ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් පුළුල් දැනුමක් ඇති අයෙකු විය යුතුය. ඉහත නම් අසා නොමැති වුවද මා මීළඟට සඳහන් කරන නම නම් ඔබට හොඳින් අසා හුරු පුරුදු නමක් බවට සැකයක් නැත. මයිකල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Flying Fish (ඉගිළෙන මාළුවා) The Baltimore Bullet (බැල්ටිමෝර් වෙඩි උණ්ඩය) මින් එක් නමක් හෝ ඔබට හුරුපුරුදු ද? එසේ නම් ඔබ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් පුළුල් දැනුමක් ඇති අයෙකු විය යුතුය. ඉහත නම් අසා නොමැති වුවද මා මීළඟට සඳහන් කරන නම නම් ඔබට හොඳින් අසා හුරු පුරුදු නමක් බවට සැකයක් නැත. මයිකල්…