හතෙන් හතම දිවගොස් ජය ගත් ගැහැණිය

73
Susanne Gill

සුසෑන් ගිල් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කාන්තාවකි. එමෙන්ම දිගු දුර ධාවන ශූරියකි. ඇය ශූරියකැයි අප කීවාට ඇය එසේ මෙසේ ශූරියක නොවේ. ලෝක කාන්තා මැරතන් අභියෝග ශූරතාවය වෙනුවෙන් මැරතන් ධාවන 7ක් දින 7ක් පුරාවට සිදුකරමින් ජයග්‍රහණය ලද ඇය ලෝක වාර්තාවක් තැබුවාය. කිලෝ මීටර 295ක දුරක් ධාවනය කිරීමට ඇයට වැය වූයේ පැය 24යි, විනාඩි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

සුසෑන් ගිල් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කාන්තාවකි. එමෙන්ම දිගු දුර ධාවන ශූරියකි. ඇය ශූරියකැයි අප කීවාට ඇය එසේ මෙසේ ශූරියක නොවේ. ලෝක කාන්තා මැරතන් අභියෝග ශූරතාවය වෙනුවෙන් මැරතන් ධාවන 7ක් දින 7ක් පුරාවට සිදුකරමින් ජයග්‍රහණය ලද ඇය ලෝක වාර්තාවක් තැබුවාය. කිලෝ මීටර 295ක දුරක් ධාවනය කිරීමට ඇයට වැය වූයේ පැය 24යි, විනාඩි…