ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වූ රසල් ආනල්ඩ් නම් නායකයා

12016
cricket
©AFP
 

ක්‍රිකට් කියන්නේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක්. විවිධ ගතිගුණ ඇති ක්‍රීඩකයින් රාශියක් එක ගොන්නකට ගෙන ජයග්‍රාහී මාවතක් කරා ගෙන යෑමේ විශාල වගකීමක් පැවරෙන්නේ කණ්ඩායමේ නායකයා මතට. ඉතාම විශිෂ්ට ඝනයේ උපායශීලී නායකයින් අප ක්‍රිකට් පිටියේ දී අනන්තවත් දැක තිබෙනවා. නමුත් එවන් උසස් නායකත්ව ගතිවලින් හෙඹි, උපායශීලී ක්‍රීඩකයින් සමහරක් දෙනාට තම රටේ ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රිකට් කියන්නේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක්. විවිධ ගතිගුණ ඇති ක්‍රීඩකයින් රාශියක් එක ගොන්නකට ගෙන ජයග්‍රාහී මාවතක් කරා ගෙන යෑමේ විශාල වගකීමක් පැවරෙන්නේ කණ්ඩායමේ නායකයා මතට. ඉතාම විශිෂ්ට ඝනයේ උපායශීලී නායකයින් අප ක්‍රිකට් පිටියේ දී අනන්තවත් දැක තිබෙනවා. නමුත් එවන් උසස් නායකත්ව ගතිවලින් හෙඹි, උපායශීලී ක්‍රීඩකයින් සමහරක් දෙනාට තම රටේ ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වය…