ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් කිරුළ කා හට ද?

752
Sri Lanka super 7s 2nd leg day 1
 

ශ්‍රී  ලංකා සුපර් සෙවන්ස් සත් සාමාජික රග්බි තරග මාලාවේ කොළඹ අදියරේ තරග ආරම්භ වීමත් සමඟ පසුගිය සතියේ මහනුවර අදියරේ පෙරමුණේ පසු වූ කණ්ඩායම්වලට මෙම අදියරේ දී තම ස්ථානය ආරක්ෂා කර ගැනීමට දැඩි ප්‍රයත්නයක් යෙදීමට සිදුවනු දක්නට ලැබුණි. මහනුවර අදියරේ ජය පසුගිය වසරේ ශූර මොබිටෙල් ඊගල්ස්ට ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් හිටපු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී  ලංකා සුපර් සෙවන්ස් සත් සාමාජික රග්බි තරග මාලාවේ කොළඹ අදියරේ තරග ආරම්භ වීමත් සමඟ පසුගිය සතියේ මහනුවර අදියරේ පෙරමුණේ පසු වූ කණ්ඩායම්වලට මෙම අදියරේ දී තම ස්ථානය ආරක්ෂා කර ගැනීමට දැඩි ප්‍රයත්නයක් යෙදීමට සිදුවනු දක්නට ලැබුණි. මහනුවර අදියරේ ජය පසුගිය වසරේ ශූර මොබිටෙල් ඊගල්ස්ට ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් හිටපු…