පාසල් රග්බි තරගවලට මින් පසු විනිසුරුවන් නෑ!

450

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනය පාසල් රග්බි තරග සඳහා විනිසුරුවන් ලබා දීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා. ඒ පසුගිය සති තුනේ දී ඇතිවූ යම් යම් සිදුවීම් කිහිපයක් හේතුවෙනුයි. ඉසිපතනය නිරුත්තර කරමින් පීතරයින් අවසන් සටනට 2019 මයිලෝ ජනාධිපති කුසලාන…. ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ සභාපති ලසිත ගුණරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයට නිල ලිපියක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනය පාසල් රග්බි තරග සඳහා විනිසුරුවන් ලබා දීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා. ඒ පසුගිය සති තුනේ දී ඇතිවූ යම් යම් සිදුවීම් කිහිපයක් හේතුවෙනුයි. ඉසිපතනය නිරුත්තර කරමින් පීතරයින් අවසන් සටනට 2019 මයිලෝ ජනාධිපති කුසලාන…. ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ සභාපති ලසිත ගුණරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයට නිල ලිපියක්…