ප්‍රධාන ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ධූරයට සුදුස්සන් 8 දෙනෙක්

2975

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර පසුගිය කාලය පුරාවටම එතරම් ස්ථීර රැකියාවක් වූයේ නැත. පසුගිය වසර 7 – 8ක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් 9 දෙනෙකු යොදා ගැනීම ඊට හේතුවයි. “නැති බැරි සහ ඇති හැකි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්” ගැන සංගා කතා කරයි ක්‍රිකට් ගැන මත, දුර්මත,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර පසුගිය කාලය පුරාවටම එතරම් ස්ථීර රැකියාවක් වූයේ නැත. පසුගිය වසර 7 – 8ක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් 9 දෙනෙකු යොදා ගැනීම ඊට හේතුවයි. “නැති බැරි සහ ඇති හැකි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්” ගැන සංගා කතා කරයි ක්‍රිකට් ගැන මත, දුර්මත,…