තරගාවලියේ තෙවන හා අවසන් දිනයේ (30) උදෑසන අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ක්‍රියාත්මක වූ අතර එම තරග වලින් යුද හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව අවසන් මහා තරගය සඳහා අසුන් වෙන්කර ගැනීමට සමත් විය. අවසන් පූර්ව වටයට සියල්ල සුදානම් තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ (29) සවස ද මූලික වටයේ තවත් තරග 3ක් පැවැත්වුනු අතර එම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරගාවලියේ තෙවන හා අවසන් දිනයේ (30) උදෑසන අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ක්‍රියාත්මක වූ අතර එම තරග වලින් යුද හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව අවසන් මහා තරගය සඳහා අසුන් වෙන්කර ගැනීමට සමත් විය. අවසන් පූර්ව වටයට සියල්ල සුදානම් තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ (29) සවස ද මූලික වටයේ තවත් තරග 3ක් පැවැත්වුනු අතර එම…