බොක්සිං සංගමය විසුරුවයි

150
Boxing committee dissolved
 

පසුගිය මැයි මාසයේ අවසන් සතියේදී තේරී පත්වූ 2017-2020 වර්ෂය දක්වා වන බොක්සිං සංගමය විසුරුවා හැරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය  තීරණය තිබේ. මීට හේතුව විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් නොකිරීම බැව් වාර්තා වේ. එබැවින් දැනට ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා යටතේ බොක්සිං ක්‍රීඩාව පාලනය වනු ඇත. මේ අනුව සභාපති ධූරයේ අසුන් ගෙන සිටි ඩයන් ගෝමස් මහතා සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය මැයි මාසයේ අවසන් සතියේදී තේරී පත්වූ 2017-2020 වර්ෂය දක්වා වන බොක්සිං සංගමය විසුරුවා හැරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය  තීරණය තිබේ. මීට හේතුව විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් නොකිරීම බැව් වාර්තා වේ. එබැවින් දැනට ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා යටතේ බොක්සිං ක්‍රීඩාව පාලනය වනු ඇත. මේ අනුව සභාපති ධූරයේ අසුන් ගෙන සිටි ඩයන් ගෝමස් මහතා සහ…