තර්ස්ටන් ඉසිපතන 55 වැනි පාපන්දු ගැටුම? – Sports මසාලා 022

634
 

බිග් මැච් බලන්න ගියාට මේ අය බිග් මැච් ගැන දැනගෙන ද යන්නේඅපි සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයට ගිහින් බැලුවා.