මාලිංගව T20 වලින් අතහැරලා නැහැ – සුමතිපාල

931

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පසුගිය අඟහරුවාදා (01) පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ලසිත් මාලිංග පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දරණ මතය, ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඇෂ්ලි ද සිල්වා මහතා සහ ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් මාධ්‍ය හමුවේ විස්තර කළේ මෙසේයි.