නව බලාපොරොත්තු රැසක් සමඟින් සහිරා කණ්ඩායම යුධ පිටියට

567

දීර්ඝ රග්බි ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන මරදාන සහිරා විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම වරෙක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබලතම රග්බි කණ්ඩායමක් බවට පත්ව සිටියා. වසර කිහිපයක පසුබෑමකට පසු 2017 වසරේ දී නැවත A කාණ්ඩයට පිවිසුණු ඔවුන් අඛණ්ඩව වසර තුනක් A කාණ්ඩයේ රැඳී සිටින්නට සමත් වූයේ සැලකිය යුතු දක්ෂතා ද සමඟිනි. රාජකීය සුළි සුළඟ තවත් වසරක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දීර්ඝ රග්බි ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන මරදාන සහිරා විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම වරෙක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබලතම රග්බි කණ්ඩායමක් බවට පත්ව සිටියා. වසර කිහිපයක පසුබෑමකට පසු 2017 වසරේ දී නැවත A කාණ්ඩයට පිවිසුණු ඔවුන් අඛණ්ඩව වසර තුනක් A කාණ්ඩයේ රැඳී සිටින්නට සමත් වූයේ සැලකිය යුතු දක්ෂතා ද සමඟිනි. රාජකීය සුළි සුළඟ තවත් වසරක්…