නව තාක්ෂණය නිසා පීඩනය විනිසුරුවන්ට

9
Simon Tauffel

නව තාක්ෂණය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තීරණ සඳහා එක්වීම සිතන තරම් පහසු නොවන බව හිටපු විනිසුරු සයිමන් ටෝෆල් පවසා සිටියා. ඔහු පවසා සිටින්නේ එම තාක්ෂණය නිසා විනිසුරුවරුන්ගේ කාර්‍යභාරය තවත් සංකීර්ණ වී ඇති බවයි.  48 හැවිරිදි සයිමන් ටෝෆල් පවසන පරිදි කැමරා විශාල ප්‍රමාණයක් හා අනෙකුත් තාක්ෂණික උපකරණ විනිසුරුවන්ගේ පීඩනය තවත් වැඩි කිරීමට සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නව තාක්ෂණය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තීරණ සඳහා එක්වීම සිතන තරම් පහසු නොවන බව හිටපු විනිසුරු සයිමන් ටෝෆල් පවසා සිටියා. ඔහු පවසා සිටින්නේ එම තාක්ෂණය නිසා විනිසුරුවරුන්ගේ කාර්‍යභාරය තවත් සංකීර්ණ වී ඇති බවයි.  48 හැවිරිදි සයිමන් ටෝෆල් පවසන පරිදි කැමරා විශාල ප්‍රමාණයක් හා අනෙකුත් තාක්ෂණික උපකරණ විනිසුරුවන්ගේ පීඩනය තවත් වැඩි කිරීමට සමත්…