ගාල්ලෙන් රග්බි පිටිය ආක්‍රමණය කරන ඇලෝසියස් රග්බි කණ්ඩායම

9

එතරම් දීර්ඝ රග්බි ඉතිහාසයකට හිමිකම් නොකීවද සාන්ත ඇලෝසියස් කණ්ඩායම මෙරට රග්බි ක්‍රීඩාව තුල පෙරළිකාරයන් වීමට පටන්ගත්තේ මීට වසර කීපයකට පෙරය.  පසුගිය වසරේ දී පාසල් රග්බි පිටියේ C කාණ්ඩයේ සිට B කාණ්ඩය  දක්වා උසස් වීමක් ලබන සාන්ත ඇලෝසියස් කණ්ඩායමේ මෙවර සූදානම පිළිබඳව ThePapare.com කරන විමසීමකි මේ.  B කාණ්ඩයේ පෙරමුණට ඒමට වෙර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එතරම් දීර්ඝ රග්බි ඉතිහාසයකට හිමිකම් නොකීවද සාන්ත ඇලෝසියස් කණ්ඩායම මෙරට රග්බි ක්‍රීඩාව තුල පෙරළිකාරයන් වීමට පටන්ගත්තේ මීට වසර කීපයකට පෙරය.  පසුගිය වසරේ දී පාසල් රග්බි පිටියේ C කාණ්ඩයේ සිට B කාණ්ඩය  දක්වා උසස් වීමක් ලබන සාන්ත ඇලෝසියස් කණ්ඩායමේ මෙවර සූදානම පිළිබඳව ThePapare.com කරන විමසීමකි මේ.  B කාණ්ඩයේ පෙරමුණට ඒමට වෙර…