2020 ලීග් කුසලානයට මාන බලන රග්බි උරුමක්කාරයෝ

138
 

ශ්‍රී ලංකාවට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය 2020 අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියට ඉතා හොඳ සුදානමකින් සිටියි. 2020 නව දශකය රග්බි උරුමක්කාරයින්ට වාසනාවන්ත වසරක් වෙයි ද? මේ මෙවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාල රග්බි කණ්ඩායම පිළිබඳ ThePapare.com අපගේ සටහනයි.  මුහුද අසබඩ රග්බි බලකාය 2020 කුසලානයට අවි සූදානම් කරයි පාසල් රග්බි පිටියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාවට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය 2020 අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියට ඉතා හොඳ සුදානමකින් සිටියි. 2020 නව දශකය රග්බි උරුමක්කාරයින්ට වාසනාවන්ත වසරක් වෙයි ද? මේ මෙවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාල රග්බි කණ්ඩායම පිළිබඳ ThePapare.com අපගේ සටහනයි.  මුහුද අසබඩ රග්බි බලකාය 2020 කුසලානයට අවි සූදානම් කරයි පාසල් රග්බි පිටියේ…