මහා තරග අතර මහා තරගය – නිල් මහා සටන

4

“Learnt of books and learnt of men“ මේ රාජකීය විදුහලේ පාසල් ගීතයේ එක් කොටසකි. එහි සරල අර්ථය පොත පතින් පමණක් නොව මිනිසුන්ගෙන් ද ජීවිතය ඉගෙන ගත් බව යි.  බොහෝ විට අප ජීවිතයේ හොඳම පාඩම් ඉගෙන ගන්නේ පොතපතින් නොව අපට හමුවන මිනිසුන්ගෙනි. ඇතැම් විට අපට අහම්බෙන් මුණ ගැසෙන අප නොදන්නා ආගන්තුකයෙකු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

“Learnt of books and learnt of men“ මේ රාජකීය විදුහලේ පාසල් ගීතයේ එක් කොටසකි. එහි සරල අර්ථය පොත පතින් පමණක් නොව මිනිසුන්ගෙන් ද ජීවිතය ඉගෙන ගත් බව යි.  බොහෝ විට අප ජීවිතයේ හොඳම පාඩම් ඉගෙන ගන්නේ පොතපතින් නොව අපට හමුවන මිනිසුන්ගෙනි. ඇතැම් විට අපට අහම්බෙන් මුණ ගැසෙන අප නොදන්නා ආගන්තුකයෙකු…