කොළඹට ගොඩබෑ ThePapare.com මලල ක්‍රීඩාව ගැන සොයාබලයි – Sports මසාලා 028

446

බස්නාහිර පළාත් පාසැල් මලල ක්‍රීඩා උළෙලට පැමිණි Sports මසාලා කණ්ඩායම මෙවර අහපු ප්‍රශ්න මොනවාද?