ස්කොෂ් ක්‍රීඩාවෙන් කිරුළු පැලදී ලාංකීය කුමරිය, මිහිලියා

1616
 

අතිදක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික ස්කොෂ් ක්‍රීඩිකාවක් වන මිහිලියා මෙත්සරණි සිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා දිවියේ උච්චතම අවස්ථාවකට ළඟා වීමට පසුගිය දා සමත් විය. ඇය සමඟ කරට කර යමින් ඇයට අභියෝගයක් වීමට ජාතික මට්ටමේ කිසිදු ක්‍රීඩිකාවක් මේ වන විට සමත් වී නොමැති අතර ශ්‍රී ලංකා ස්කෝෂ් ක්‍රීඩාවෙන් ඇය මේ වන විට ඇයට අනන්‍ය වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අතිදක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික ස්කොෂ් ක්‍රීඩිකාවක් වන මිහිලියා මෙත්සරණි සිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා දිවියේ උච්චතම අවස්ථාවකට ළඟා වීමට පසුගිය දා සමත් විය. ඇය සමඟ කරට කර යමින් ඇයට අභියෝගයක් වීමට ජාතික මට්ටමේ කිසිදු ක්‍රීඩිකාවක් මේ වන විට සමත් වී නොමැති අතර ශ්‍රී ලංකා ස්කෝෂ් ක්‍රීඩාවෙන් ඇය මේ වන විට ඇයට අනන්‍ය වූ…