ධාවන තරගයක ආරම්භය මෙන්ම අවසානය ද ඉතා වැදගත් තැනක්. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තත් එම ආරම්භය අවසාන රේඛාව දක්වා රැගෙන ඒමට නොහැකි වී අවසාන මොහොතේ පරාජයට පත්වීම් බොහොමයක් ධාවන පිටිය තුළ දකින්නට පුළුවන්. දිගුදුර ධාවන පිටියේ අවසානය එතරම් තරගකාරී වෙන අවස්ථා ඉතා අඩු වූවත් කෙටි දුර ධාවන තරග බොහෝ විට අවසාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ධාවන තරගයක ආරම්භය මෙන්ම අවසානය ද ඉතා වැදගත් තැනක්. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තත් එම ආරම්භය අවසාන රේඛාව දක්වා රැගෙන ඒමට නොහැකි වී අවසාන මොහොතේ පරාජයට පත්වීම් බොහොමයක් ධාවන පිටිය තුළ දකින්නට පුළුවන්. දිගුදුර ධාවන පිටියේ අවසානය එතරම් තරගකාරී වෙන අවස්ථා ඉතා අඩු වූවත් කෙටි දුර ධාවන තරග බොහෝ විට අවසාන…