ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ළාබාල නායකයෙක්

241

මෙම මස (මැයි) 29 වැනි දින ආරම්භ වීමට නියමිත ආසියානු රග්බි පළමු කාණ්ඩයේ තරගාවලිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පළමුපෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා වර්තමානයේ CR&FC කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ඔමල්ක ගුණරත්න හට හිමිවී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකත්වයට අලුත් කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකත්වය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 2015 වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම මස (මැයි) 29 වැනි දින ආරම්භ වීමට නියමිත ආසියානු රග්බි පළමු කාණ්ඩයේ තරගාවලිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පළමුපෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා වර්තමානයේ CR&FC කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ඔමල්ක ගුණරත්න හට හිමිවී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකත්වයට අලුත් කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකත්වය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 2015 වසරේ…