ජාතික පුහුණුකරුවන් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

304

එළඹෙන 2019 වසරේ ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා සහ පිරිමි වොලිබෝල් කණ්ඩායම් සහ කනිෂ්ඨ කාන්තා සහ පිරිමි වොලිබෝල් කණ්ඩායම් සඳහා නව පුහුණුකරුවන් තෝරා පත්කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙකු, සහාය පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙකු සහ අභ්‍යාසකවරුන්‍ හය දෙනෙකු සඳහා මෙවර අයදුම්පත් කැඳවනු ලබයි. ජාතික පුහුණුකරු පිළිබඳව පැවැත්වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන 2019 වසරේ ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා සහ පිරිමි වොලිබෝල් කණ්ඩායම් සහ කනිෂ්ඨ කාන්තා සහ පිරිමි වොලිබෝල් කණ්ඩායම් සඳහා නව පුහුණුකරුවන් තෝරා පත්කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙකු, සහාය පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙකු සහ අභ්‍යාසකවරුන්‍ හය දෙනෙකු සඳහා මෙවර අයදුම්පත් කැඳවනු ලබයි. ජාතික පුහුණුකරු පිළිබඳව පැවැත්වූ…