මාතලේ හිස රැවුල් හැඩ කරන කායවර්ධන ශූරයා – නාමල් තුෂාර

21

ඔහුගේ අතෙහි ඇති දැලි පිහිය මගේ මුව මත එහා මෙහා යයි. ඔහු කායවර්ධකයෙකි. ශක්තිමත් දෑත් ඇත්තෙකි. එහෙත් මම කිසිදු සැකයකින් තොරවම මා ඉදිරිපිට ඇති කණ්ණාඩිය දෙස බලා සිටිමි. එය කිසිදු වේදනාවක් නොදේ. සාමාන්‍යයෙන් අතෙහි පයෙහි හයිය වැඩි වන විට මිනිසුන්ගේ දෑතේ කලාත්මක හැකියාවන් දුර්වල වන බව සාමාන්‍ය මතයයි. එහෙත් නාමල්ගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහුගේ අතෙහි ඇති දැලි පිහිය මගේ මුව මත එහා මෙහා යයි. ඔහු කායවර්ධකයෙකි. ශක්තිමත් දෑත් ඇත්තෙකි. එහෙත් මම කිසිදු සැකයකින් තොරවම මා ඉදිරිපිට ඇති කණ්ණාඩිය දෙස බලා සිටිමි. එය කිසිදු වේදනාවක් නොදේ. සාමාන්‍යයෙන් අතෙහි පයෙහි හයිය වැඩි වන විට මිනිසුන්ගේ දෑතේ කලාත්මක හැකියාවන් දුර්වල වන බව සාමාන්‍ය මතයයි. එහෙත් නාමල්ගේ…