ක්‍රීඩා කටයුතු ආරම්භ කරන්නට ක්‍රීඩා ඇමතිගෙන් අවසර

172

COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සියලුම ක්‍රීඩාවල පුහුණු කටයුතු ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යාම සම්බන්ධව සාකච්ඡාවක් ඊයේ (05) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විය. COVID-19 වසංගත තත්ත්වය යටතේ වුවද ව්‍යායාම සහ ක්‍රීඩාව නැවත ආරම්භ කිරීමේ වැදගත්කම එහි දී සාකච්ඡාවට ලක්විය. රට තුළ පවතින තත්ත්වය සහ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පවතින තත්ත්වයන් සලකා බලමින් පියවරෙන් පියවර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සියලුම ක්‍රීඩාවල පුහුණු කටයුතු ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යාම සම්බන්ධව සාකච්ඡාවක් ඊයේ (05) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විය. COVID-19 වසංගත තත්ත්වය යටතේ වුවද ව්‍යායාම සහ ක්‍රීඩාව නැවත ආරම්භ කිරීමේ වැදගත්කම එහි දී සාකච්ඡාවට ලක්විය. රට තුළ පවතින තත්ත්වය සහ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පවතින තත්ත්වයන් සලකා බලමින් පියවරෙන් පියවර…