මැකාවූ පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් සිටගනී

652
 

2022 FIFA ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ පළමු අදියරේ තරගාවලියේ දෙවන තරගය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට මැකාවු පාපන්දු සංගමය හා එරට රජය කටයුතු සම්පාදනය කරන තුරු මැකාවු ජාතික සංචිතයේ ක්‍රීඩකයින් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මැකාවු පාපන්දු සංගමයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් දැඩි පිළිතුරක් මැකාවු කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිතව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2022 FIFA ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ පළමු අදියරේ තරගාවලියේ දෙවන තරගය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට මැකාවු පාපන්දු සංගමය හා එරට රජය කටයුතු සම්පාදනය කරන තුරු මැකාවු ජාතික සංචිතයේ ක්‍රීඩකයින් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මැකාවු පාපන්දු සංගමයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් දැඩි පිළිතුරක් මැකාවු කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිතව…