දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව සහ පරාජිතයා පමණක් පැහැදිලියි

337

දින 5ක් පුරා පැවති තරගවලින් අනතුරුව මාස් යුනිචෙලා ක්‍රීඩා සමාජයේ ඩී. ධර්මතිලක, ලේටන් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලියේ “දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව” බවට පත්වූවාය. “දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා” යන සම්මානය හෙළ ක්ලෝදින් ක්‍රීඩා සමාජයේ එස්. රණසිංහ අතට ලැබී තිබිණි. කෙසේ වෙතත් තරගාවලිය පුරාම අපැහැදිලි විනිසුරු තීරණ රැසක් දැකගත හැකිවූ අතර ඉන් දක්ෂයන්ට සිදු වූ අඩුපාඩුව මෙතෙකැයි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දින 5ක් පුරා පැවති තරගවලින් අනතුරුව මාස් යුනිචෙලා ක්‍රීඩා සමාජයේ ඩී. ධර්මතිලක, ලේටන් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලියේ “දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව” බවට පත්වූවාය. “දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා” යන සම්මානය හෙළ ක්ලෝදින් ක්‍රීඩා සමාජයේ එස්. රණසිංහ අතට ලැබී තිබිණි. කෙසේ වෙතත් තරගාවලිය පුරාම අපැහැදිලි විනිසුරු තීරණ රැසක් දැකගත හැකිවූ අතර ඉන් දක්ෂයන්ට සිදු වූ අඩුපාඩුව මෙතෙකැයි…