ජාත්‍යන්තර යෝගා සම්මන්ත්‍රණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ දී

79

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී හනුමාන් ව්‍යායාම් ප්‍රසාරක් මණ්ඩාල් ශාරීරික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ උපාධි පිරිනමන ආයතනය සහ පශ්චාත් උපාධි දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රීඩා විද්‍යා ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර යෝගා සම්මන්ත්‍රණය එළඹෙන පෙබරවාරි මස 11 සහ 12 යන දෙදින තුළ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී හනුමාන් ව්‍යායාම් ප්‍රසාරක් මණ්ඩාල් ශාරීරික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ උපාධි පිරිනමන ආයතනය සහ පශ්චාත් උපාධි දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රීඩා විද්‍යා ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර යෝගා සම්මන්ත්‍රණය එළඹෙන පෙබරවාරි මස 11 සහ 12 යන දෙදින තුළ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.…