2019 හයිලෑන්ඩර්ස් කුසලානය අමිල අමරසූරියට

59

ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාව ජාතික ක්‍රීඩාවක් ලෙස ඉහළ මට්ටමකට රැගෙන ඒම සඳහා යුද හමුදාවේ උත්සාහය තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කරමින්, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ගොල්ෆ් කමිටුවේ ආරාධනයකට අනුව ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයින් ඇතුළු ජාතික ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයින් සහ ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාලෝලීන් 79 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමකගේ වාර්තාගත සහභාගිත්වයෙන් ‘හයිලෑන්ඩර්ස්’ ගොල්ෆ් කුසලාන තරගාවලිය – 2019 ඉකුත් සෙනසුරාදා (29)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාව ජාතික ක්‍රීඩාවක් ලෙස ඉහළ මට්ටමකට රැගෙන ඒම සඳහා යුද හමුදාවේ උත්සාහය තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කරමින්, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ගොල්ෆ් කමිටුවේ ආරාධනයකට අනුව ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයින් ඇතුළු ජාතික ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයින් සහ ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාලෝලීන් 79 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමකගේ වාර්තාගත සහභාගිත්වයෙන් ‘හයිලෑන්ඩර්ස්’ ගොල්ෆ් කුසලාන තරගාවලිය – 2019 ඉකුත් සෙනසුරාදා (29)…