17 වැනි ක්‍රීඩා ඇමති ලෙස ඩලස් අලහප්පෙරුම

266
 

නව ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද (22) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් අතර එහි දී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙන ලදි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ලැබූ තවත් දැවැන්ත ජයක්! වර්තමාන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නව ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද (22) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් අතර එහි දී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙන ලදි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ලැබූ තවත් දැවැන්ත ජයක්! වර්තමාන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින්…