ඕස්ට්‍රලේෂියා කුසලාන ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් පිටියේ වැඩි ගෞරවය ලෝක ශූරයින්ට

230

ඕස්ට්‍රලේෂියා කුසලානය වෙනුවෙන් පැවති ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරගාවලිය පසුගිය 20 වැනිදා සිට පුරා දින 4ක් පුරාවට තලවතුගොඩ පිහිටි ඔස්තේෂියා ජාත්‍යන්තර ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්වූ අතර එහි වැඩි ගෞරවය දිනා ගැනීමට ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් ලෝක ශූර ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම් සමත් විය. මේ  සාර්ථක තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් සංගමය විසිනි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඕස්ට්‍රලේෂියා කුසලානය වෙනුවෙන් පැවති ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරගාවලිය පසුගිය 20 වැනිදා සිට පුරා දින 4ක් පුරාවට තලවතුගොඩ පිහිටි ඔස්තේෂියා ජාත්‍යන්තර ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්වූ අතර එහි වැඩි ගෞරවය දිනා ගැනීමට ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් ලෝක ශූර ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම් සමත් විය. මේ  සාර්ථක තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් සංගමය විසිනි.…