2019 අසියානු බර එසවීමේ ශූරතාවයට යන සංචිතය මෙන්න

36

ආසියානු බර එසවීමේ සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ  2019 ආසියානු බර එසවීමේ ශූරතාවය අප්‍රේල් මස 18 වැනිදා චීනයේ නින්ග්බෝ හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඔලිම්පික් බර එසවීමේ ඉසව්වට තේරීම සඳහා අවස්ථා 3ක් සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර මෙය ද ඉන් එක අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට 2019 ආසියානු බර එසවීමේ ශූරතාවය, ඔලිම්පික්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු බර එසවීමේ සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ  2019 ආසියානු බර එසවීමේ ශූරතාවය අප්‍රේල් මස 18 වැනිදා චීනයේ නින්ග්බෝ හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඔලිම්පික් බර එසවීමේ ඉසව්වට තේරීම සඳහා අවස්ථා 3ක් සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර මෙය ද ඉන් එක අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට 2019 ආසියානු බර එසවීමේ ශූරතාවය, ඔලිම්පික්…