ලෝක බොක්සිං හෙවිවෙයිට් දැවැන්තයෝ – 02

85

පළමු වැඩසටහන ඔබ නරඹන්නට ඇතැයි සිතමි. මේ එහි දෙවැන්නයි. 

පළමු වැඩසටහනට: ලෝක බොක්සිං හෙවිවෙයිට් දැවැන්තයෝ – 01