සෑම කණ්ඩායමකටම දූෂණ විරෝධී කළමනාකරුවන්

63
Anti-Corruption Managers

තවත් දින කිහිපයකින් ආරම්භ වීමට නියමිත ICC ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය, මෙතෙක් පැවති දූෂණ වංචා අවම ම ලෝක කුසලානය බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් ICC දූෂණ වංචා ඒකකය සෑම කණ්ඩායමකටම දූෂණ වංචා කළමනාකරුවෙකු බැගින් පත්කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ක්‍රීඩකයෙක් සුවය ලබා පිටියට එද්දී තවත් අයෙක්ට ආබාධයක් 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තවත් දින කිහිපයකින් ආරම්භ වීමට නියමිත ICC ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය, මෙතෙක් පැවති දූෂණ වංචා අවම ම ලෝක කුසලානය බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් ICC දූෂණ වංචා ඒකකය සෑම කණ්ඩායමකටම දූෂණ වංචා කළමනාකරුවෙකු බැගින් පත්කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ක්‍රීඩකයෙක් සුවය ලබා පිටියට එද්දී තවත් අයෙක්ට ආබාධයක් 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට්…