ගජබා සුපර් ක්‍රොස් හිදී ආනන්ද වෙඩිසිංහට උපහාර

194
 

මීට මාස කිහිපයකට පෙර දැයෙන් සමුගත් ශ්‍රී ලංකාවේ යතුරු පැදි ධාවන පථය දික්විජය කළ ආනන්ද වෙඩිසිංහ මහතා හට ඔහු ශ්‍රී ලංකා පාපැදි ධාවන ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන්, ගජබා රෙජිමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වෙනුවෙන් කළ සේවය ඇගයීම සඳහා ගජබා සුපර් ක්‍රොස් 2017 තරගාවලියේ දී උපහාර පිදීමට සැලසුම් කර ඇත. ගජබා සුපර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මීට මාස කිහිපයකට පෙර දැයෙන් සමුගත් ශ්‍රී ලංකාවේ යතුරු පැදි ධාවන පථය දික්විජය කළ ආනන්ද වෙඩිසිංහ මහතා හට ඔහු ශ්‍රී ලංකා පාපැදි ධාවන ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන්, ගජබා රෙජිමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වෙනුවෙන් කළ සේවය ඇගයීම සඳහා ගජබා සුපර් ක්‍රොස් 2017 තරගාවලියේ දී උපහාර පිදීමට සැලසුම් කර ඇත. ගජබා සුපර්…