අනීතා, අයේෂා සහ අජිත් තායිලන්තට

164
 

තායිලන්ත විවෘත මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ජුනි මස 12 වන දා සිට 15 වන දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 08 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් සහභාගී කරවීමට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ තායිලන්තයට 2 වන ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය මැයි මස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තායිලන්ත විවෘත මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ජුනි මස 12 වන දා සිට 15 වන දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 08 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් සහභාගී කරවීමට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ තායිලන්තයට 2 වන ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය මැයි මස…