17න් පහළ පළමුපෙළ තරගාවලියේ දෙවන වටයට පාසල් 32ක්

1918

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන “2019 සිංගර් කුසලාන” වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී කාණ්ඩ 14ක් යටතේ තරග වැදුණු පාසල් කණ්ඩායම් 74ක් අතරින් පාසල් කණ්ඩායම් 32ක් දෙවැනි වටයට සුදුසුකම් ලබා ඇත. වසර 4කට පසුව ශ්‍රී ලංකාවට මෙරට දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන “2019 සිංගර් කුසලාන” වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී කාණ්ඩ 14ක් යටතේ තරග වැදුණු පාසල් කණ්ඩායම් 74ක් අතරින් පාසල් කණ්ඩායම් 32ක් දෙවැනි වටයට සුදුසුකම් ලබා ඇත. වසර 4කට පසුව ශ්‍රී ලංකාවට මෙරට දී…