ගම නගරය යා කරනා ජාතික තරගාවලියට ඔබ සූදානම් ද?

153
2018 Munchee national Volleyball

වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය නැවත වරක් කාර්ය බහුල කරමින් “2018 මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලිය” ඔක්තෝබර් මස 01 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන මෙම තරගාවලිය සඳහා අඛණ්ඩව 11 වැනි වරටත් අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීමට සිලෝන් බිස්කට් සමාගමේ (CBL) ප්‍රමුඛතම සන්නාමය වන මන්චි ඉදිරිපත් වී සිටියි. පසුගිය වසරවල දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය නැවත වරක් කාර්ය බහුල කරමින් “2018 මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලිය” ඔක්තෝබර් මස 01 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන මෙම තරගාවලිය සඳහා අඛණ්ඩව 11 වැනි වරටත් අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීමට සිලෝන් බිස්කට් සමාගමේ (CBL) ප්‍රමුඛතම සන්නාමය වන මන්චි ඉදිරිපත් වී සිටියි. පසුගිය වසරවල දී…