දිනේෂ් පැරාවලදී රට දිනවූ කතාව

182
Paralympic medalist Dinesh Priyantha

වුල රකින්නට ගොස්‌ අධ්‍යාපනය අට වසරෙන් නැවතුණි. රට රකින්නට ගොස්‌ එක්‌ අතක්‌ අප්‍රාණික විය. එහෙත් මේ වීර පුත්‍රයා තනි අතින් රටට ගෙන ආ හැකි ඉහළම ජයග්‍රහණයක්‌ පැරාලිම්පික්‌වලදී ගෙන දුන්නේය. ඒ හපන්කම කළ දිනේෂ් ප්‍රියන්ත හේරත් ගැන දැන් රටම කතා කරති. එහෙත් ඔහු කොටින්ගේ වෙඩි උණ්‌ඩයට බිය නොවී ශ්‍රී ලංකාවට ඉතිහාසයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වුල රකින්නට ගොස්‌ අධ්‍යාපනය අට වසරෙන් නැවතුණි. රට රකින්නට ගොස්‌ එක්‌ අතක්‌ අප්‍රාණික විය. එහෙත් මේ වීර පුත්‍රයා තනි අතින් රටට ගෙන ආ හැකි ඉහළම ජයග්‍රහණයක්‌ පැරාලිම්පික්‌වලදී ගෙන දුන්නේය. ඒ හපන්කම කළ දිනේෂ් ප්‍රියන්ත හේරත් ගැන දැන් රටම කතා කරති. එහෙත් ඔහු කොටින්ගේ වෙඩි උණ්‌ඩයට බිය නොවී ශ්‍රී ලංකාවට ඉතිහාසයේ…