රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්!

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ආරම්භ වීමට තව ඇත්තේ සති දෙකක පමණ සුළු කාලයක් පමණි. නමුත් මේ දිනවල දී ශ්‍රී ලාංකික රග්බි රසිකයන්ගේ ඇති විශාලතම ගැටලුව වන්නේ මෙම තරගය පැවැත්වෙන වේලාවන් ගැනයි.

Video – ලෝකයට ආදර්ශයක් වන Beauden Barrett පවුල

ලෝකයටම ආදර්ශයක් වෙමින් Down Syndrome රෝගයෙන් පෙළෙන ළමුන් සදහා නිසි ප්‍රතිපාදන ලබා දීම පිණිස ලෝක ප්‍රකට රග්බි ක්‍රීඩකයෙකු වන බියුඩන් බැරට්

කෙටියෙන් කියනවා නම් රග්බිලෝලීන් දෙදෙනෙකු මුණ ගැසුණු විට ලෝක කුසලානය ගැන කතා කරන්නේ නම් ඔවුන් අතර පැන නැගෙන මුල් ප්‍රශ්නය වන්නේ “ජපානයේ වේලාව මේක නම් ලංකාවේ වේලාවෙන් කීය ද?” යනුවෙනි.

ඉතින් ThePapare.com අපි හිතුවා එළඹෙන 20 වැනි දින ආරම්භ වීමට නියමිත රග්බි ලෝක කුසලානයේ තරග කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්ම ලබා දෙන්නට. ඉතින් අපි බලමු රග්බි ලෝක කුසලානයේ තරග පැවැත්වෙන වේලාවන් කොහොමද කියලා.

මුලින් පොඩ්ඩක් දැනගමු 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ගැන. 

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ ජපානයේ දී. ආසියාවේ දී රග්බි ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ පළමු වතාවටයි. ඒකයි ආසියානුවන් වන අපට 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය විශේෂ වෙන්නේ.

Video – ලෝකය දිනන්න යන All Blacks කණ්ඩායම නම් කෙරේ

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය සදහා ජපානයට යන නවසීලන්ත කණ්ඩායම නම් කෙරේ

A, B, C, D යනුවෙන් කාණ්ඩ 4කට කණ්ඩායම් 20ක් බෙදී තිබෙනවා. මෙම කාණ්ඩ 4න් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට හැකි වන්නේ එක් කාණ්ඩයකින් කණ්ඩායම් දෙකකින් පමණයි. 

එම කාණ්ඩ 4පහතින් – 

Aඅයර්ලන්තය, ජපානය, ස්කොට්ලන්තය, රුසියාව, සැමෝවා රාජ්‍යය
Bනවසීලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, ඉතාලිය, නැමීබියාව, කැනඩාව
Cඑංගලන්තය, ප්‍රංශය, ආජන්ටීනාව, එක්සත් ජනපදය, ටොන්ගා රාජ්‍යය
Dඕස්ට්‍රේලියාව, වේල්ස් රාජ්‍යය, ජෝර්ජියාව, ෆීජි රාජ්‍යය, උරුගුවේ

තරග කාලසටහන පහතින් – 

දිනයතරගයස්ථානයවෙලාව
20 සැප්ජපානය v රුසියාවටෝකියෝප.ව.4.15
21 සැප්නවසීලන්තය v දකුණු අප්‍රිකාවයෝකෝහාමාප.ව.3.15
21 සැප්ප්‍රංශය v ආජන්ටිනාවටෝකියෝප.ව.12.45
21 සැප්ඕස්ට්‍රේලියාව v ෆීජි රාජ්‍යයසැපොරෝපෙ.ව10.15
22 සැප්එංගලන්තය v ටොන්ගා රාජ්‍යයසැපොරෝප.ව.3.45
22 සැප්අයර්ලන්තය v ස්කොට්ලන්තයයෝකෝහාමාප.ව.1.15
22 සැප්ඉතාලිය v නැමීබියාවයෝකෝහාමාප.ව.2.15
23 සැප්වේල්ස් රාජ්‍යය v ජෝර්ජියාවටොයෝටාප.ව.3.45
24 සැප්රුසියාව v සැමෝවා රාජ්‍යයකුමාගයාප.ව.3.45
25 සැප්ෆීජි රාජ්‍යය v උරුගුවේකමයිෂිපෙ.ව.10.45
26 සැප්ඉතාලිය v කැනඩාවෆුකුඔකාප.ව.1.15
26 සැප්එංගලන්තය v එක්සත් ජනපදයකොබේප.ව.3.15
28 සැප්ජපානය v අයර්ලන්තයශිසෞකාප.ව.12.45
28 සැප්දකුණු අප්‍රිකාව v නැමීබියාවටොයෝටාප.ව.3.15
28 සැප්ආජන්ටිනාව v ටොන්ගා රාජ්‍යයඔසාකාපෙ.ව.10.15
29 සැප්ජෝර්ජියාව v උරුගුවේකුමාගයාපෙ.ව.10.45
29 සැප්ඕස්ට්‍රේලියාව v වේල්ස් රාජ්‍යයටෝකියෝප.ව.1.15
30 සැප්ස්කොට්ලන්තය v සැමෝවා රාජ්‍යයකොබේප.ව.3.45
2 ඔක්නවසීලන්තය v කැනඩාවඔයිටාප.ව.3.45
2 ඔක්ප්‍රංශය v එක්සත් ජනපදයෆුකුඔකාප.ව.1.15
3 ඔක්අයර්ලන්තය v රුසියාවකොබේප.ව.3.45
3 ඔක්ජෝර්ජියාව v ෆීජි රාජ්‍යයඔසාකාපෙ.ව.10.45
4 ඔක්දකුණු අප්‍රිකාව v ඉතාලියශිසෞකාප.ව.3.15
5 ඔක්එංගලන්තය v ආජන්ටිනාවටෝකියෝප.ව.1.30
5 ඔක්ජපානය v සැමෝවා රාජ්‍යයටොයෝටාප.ව.4.00
5 ඔක්ඕස්ට්‍රේලියාව v උරුගුවේඔයිටාපෙ.ව.10.45
6 ඔක්ප්‍රංශය v ටොන්ගා රාජ්‍යයකුමාමොටෝප.ව.1.15
6 ඔක්නවසීලන්තය v නැමීබියාවටෝකියෝපෙ.ව.10.15
8 ඔක්දකුණු අප්‍රිකාව v කැනඩාවකොබේප.ව.3.45
9 ඔක්ස්කොට්ලන්තය v රුසියාවශිසෞකාප.ව.12.45
9 ඔක්ආජන්ටිනාව v එක්සත් ජනපදයකුමාගයාපෙ.ව.10.15
9 ඔක්වේල්ස් රාජ්‍යය v ෆීජි රාජ්‍යයඔයිටාප.ව.3.15
11 ඔක්ඕස්ට්‍රේලියාව v ජෝර්ජියාවශිසෞකාප.ව.3.45
12 ඔක්අයර්ලන්තය v සැමෝවා රාජ්‍යයෆුකුඔකාප.ව.4.15
12 ඔක්නවසීලන්තය v ඉතාලියටොයෝටාපෙ.ව.10.15
12 ඔක්එංගලන්තය v ප්‍රංශයයෝකෝහාමාප.ව.1.45
13 ඔක්ජපානය v ස්කොට්ලන්තයයෝකෝහාමාප.ව.4.15
13 ඔක්නැමීබියාව v කැනඩාවකමයිෂිපෙ.ව.8.45
13 ඔක්එක්සත් ජනපදය v ටොන්ගා රාජ්‍යයඔසාකාපෙ.ව.11.15
13 ඔක්වේල්ස් රාජ්‍යය v උරුගුවේකුමාමොටෝප.ව.1.45
19 ඔක්පළමු අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය – C කාණ්ඩයේ පළමුවැනි කණ්ඩායම v  D කාණ්ඩයේ දෙවැනි කණ්ඩායමප.ව.12.45
19 ඔක්දෙවැනි අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය – B කාණ්ඩයේ පළමුවැනි කණ්ඩායම v A කාණ්ඩයේ දෙවැනි කණ්ඩායමප.ව.3.45
20 ඔක්තෙවැනි අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය – D කාණ්ඩයේ පළමුවැනි කණ්ඩායම v C කාණ්ඩයේ දෙවැනි කණ්ඩායමප.ව.12.45
20 ඔක්සිව්වැනි අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය – A කාණ්ඩයේ පළමුවැනි කණ්ඩායම v B කාණ්ඩයේ දෙවැනි කණ්ඩායමප.ව.3.45
26 ඔක්පළමු අවසන් පූර්ව තරගයප.ව.1.30
27 ඔක්දෙවැනි අවසන් පූර්ව තරගයප.ව.2.30
1 නොවැතෙවැනි ස්ථාන තරගයප.ව.2.30
2 නොවැඅවසන් මහා තරගයප.ව.2.30

>> තවත් රග්බි පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – රග්බි පිටුවට <<